THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD)

This gallery contains 3 photos.

1. Giới thiệu chung Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC, sau đây gọi tắt là Thẻ điểm hay BSC) là một tập hợp các thước đo hiệu suất (để đánh giá kết quả hoàn thành công việc) bắt nguồn từ Chiến lược của tổ chức, thể hiện thông qua 1 hệ thống thẻ điểm … Tiếp tục đọc