ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH – TỪ THỰC TRẠNG ĐẾN GIẢI PHÁP

Vũ Ngọc – Viện quản lý Châu Á – 09865668989 Việc đánh giá thành tích của nhân viên đã từ lâu luôn được các nhà quản trị quan tâm. Và như một quan hệ nhân quả là ở đâu, nếu việc đánh giá nhân sự được coi trọng thì ở đó luôn có được những … Tiếp tục đọc